logo RMM
English     Deutschland
otevřeno+vstupné zámek Mikulov
otevřeno+vstupné Horní synagoga
otevřeno+vstupné Archeopark Pavlov
otevřeno+vstupné Život pod Pálavou

Sborník Regionálního muzea v Mikulově
Pokyny pro úpravu citací bibliografických údajů - PDF
ROČNÍK 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2017
Kryštof Chytrý – Helena Prokešová
Boryt barvířský a mufloni – přistěhovalci ze Středozemí na Pálavě
1 746 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt – Helena Prokešová
Letnění Dolního mušlovského rybníka v roce 2017
723 kB – PDF
Jiří Heteša
Vývoj fytoplanktonu zámeckých rybníků v Lednici
851 kB – PDF
Petr Macháček
Ptáci na Zámeckém rybníku v Lednici
853 kB – PDF
Josef Šuba
Historie Pálavského vinobraní
4 541 kB – PDF
Marie Plevová
Nález ve věži kostela sv. Jana Křtitele v Mikulově v roce 2017
959 kB – PDF
Daniel Lyčka
Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Lednice-Nejdek, Drnholec, Pohořelice, Mikulov, Vlasatice, Dolní Dunajovice, Velké Bílovice
3 706 kB – PDF
Kristýna Jandová
Carl Joseph Agricola – portrétní umělec ve službách rodu Dietrichsteinů
978 kB – PDF
Adam Knotek
Herbář Regionálního muzea v Mikulově se představuje už potřetí
986 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičští muzikanti
466 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2017 v Regionálním muzeu v Mikulově
3 729 kB – PDF

2016
Jiří Matuška
Příprava zřízení Chráněné krajinné oblasti Palava a její slavnostní vyhlášení
1 871 kB – PDF
František Mlateček
Proč ministr kultury nevystoupil na mezku
182 kB – PDF
Vlastimil Sajfrt
První dohledané hnízdo husice liščí (Tadorna tadorna) na Moravě
1 0120 kB – PDF
Pavel Dedek
Přírodní památka Na cvičišti – nové a tak trochu jiné chráněné území
1 480 kB – PDF
Vladan Riedl – Radim Hédl – Jana Müllerová – Péter Szabó
Historie a současnost pálavských lesů
2 279 kB – PDF
Helena Prokešová – Jiří Kmet – František Foltýn
Obnova slanomilné vegetace na Slanisku u Nesytu pastvou koní
1 145 kB – PDF
Helena Prokešová
Zamyšlení nad dynamikou suchých trávníků na Děvíně
776 kB – PDF
Jan Miklín – Jiří Kmet
Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava
1 223 kB – PDF
Petr Macháček
Lednické rybníky v letech 2007 až 2016
680 kB – PDF
Josef Chytil
Kterak ornitolog ke čtyřem zajímavým pálavským broukům přišel
205 kB – PDF
Jiří Kmet
Fotosoutěž "Příroda Pálavy" – krajina a makrofotografie
1 953 kB – PDF
Jiří Matuška
Historické milníky Chráněné krajinné oblasti Pálava v letech 1976 až 2016
1 088 kB – PDF
Aleš Navrátil
Pálava v době bronzové
363 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2016 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 072 kB – PDF

2015
Regiom 2015 – komplet
19 851 kB – PDF
Petr Macháček
Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech
1 409 kB – PDF
František Trampota
Výsledky menších archeologických výzkumů ve vztahu ke stavební historii Mikulova
635 kB – PDF
Miroslav Svoboda – Jiří Synek
Mikulov za prusko-rakouské války v roce 1866
898 kB – PDF
Miroslav Koudela
Soupis nově objevených tisků z knihovny Hoffmanů z Grünpichlu ve fondu zámecké knihovny Mikulov
1 587 kB – PDF
František John
Mikulovské zvony
1 659 kB – PDF
Josef Šuba
Z historie vinařského výstavnictví na Mikulovsku
318 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Mikulovská hudební scéna od padesátých let do současnosti
596 kB – PDF
Daniel Lyčka
Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Bulhary a Úvaly
1 623 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Odraz první světové války v rodinné korespondenci
878 kB – PDF
Jiří Sekereš
Úly bratří Mrštíků – stručná historie a zpráva o konzervátorském zásahu
708 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Pozdně renesanční kamnový kachel s alegorií spravedlnosti ve sbírkách mikulovského muzea
649 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2015 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 730 kB – PDF

2014
Regiom 2014 – komplet
21 808 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku
715 kB – PDF
František Foltýn
Památné stromy na území CHKO Pálava
1 016 kB – PDF
Jiří Kmet
Přírodní památka Lom Janičův vrch
898 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt vegetačních úprav Dolního paloučku pod Olivetskou horou na jihozápadním úpatí Svatého kopečku v Mikulově
1 069 kB – PDF
Dobromila Brichtová
K historii loretánského kostela sv. Anny a hrobního kostela Povýšení sv. kříže v Mikulově
497 kB – PDF
Daniel Lyčka
Zaniklé stavby lednického parku
1 439 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Mikulovští hudebníci – Alois Gruber
1 308 kB – PDF
Ilona Horváthová
Svátek Božího těla pořádaný v Mikulově roku 1585 zaznamenaný Christoffem Erhardtem
352 kB – PDF
Arno Pařík
Restaurování hebrejských nápisů ve Staré synagoze v Mikulově
1 447 kB – PDF
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea – dětský oděv
479 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2014 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 265 kB – PDF
Šárka Prokešová
Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi – 4. odborný seminář v Hustopečích
502 kB – PDF
Dana Massowová
Židovská kultura v Mikulově v roce 2014
825 kB – PDF
Jiří Sekereš – Kateřina Pokorná
Konzervace sbírkových předmětů na konzervátorském pracovišti v roce 2014
Konzervace předmětů pro výstavu v hrobce – jaro 2014
630 kB – PDF
Filip Brichta
Historický hromosvod na zámku v Mikulově
576 kB – PDF

2013
Regiom 2013 – komplet
10 342 kB – PDF
Petr Macháček
Potápka roháč na Lednických rybnících
327 kB – PDF
Jiří Matuška
Brouci (Coleoptera) přírodní památky Kočičí skála
229 kB – PDF
František Trampota
Archeologický výzkum Horní synagogy v Mikulově
957 kB – PDF
Eduard Tomaštík
Giovanni Battista Alouisi – významný tvůrce italské raně barokní hudby ve službách Dietrichsteinů
398 kB – PDF
Dana Massowová
Historie knihtisku v Mikulově
Mikulovské tiskárny v 16.–18. století
1 215 kB – PDF
Martin Bohatý – Dobromila Brichtová
Historická mineralogická a paleontologická sbírka Marie Kristýny kněžny Dietrichsteinové v Regionálním muzeu v Mikulově
1 582 kB – PDF
Johannes Pietsch
K pohřebnímu oděvu Václava Viléma Popela z Lobkowicz
289 kB – PDF
Milada Rigasová
Obnova zahradních teras barokní zahrady u zámku v Mikulově
1 576 kB – PDF
Jiří Sekereš
Konzervační dílny Regionálního muzea v Mikulově v roce 2013
103 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2012 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 582 kB – PDF
Anna Uhlířová
100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově
428 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičský starosta Antonín Benda
287 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 340 kB – PDF
Stanislava Vrbková
100 let muzejnictví v Mikulově
322 kB – PDF
Miroslav Koudela
RegioM – Bibliografie 1992–2012
181p kB – PDF

2012
Regiom 2012 – komplet
10 164 kB – PDF
Jan Miklín
Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích
315 kB – PDF
Jiří Matuška
Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 2022
644 kB – PDF
Petr Macháček
Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu
314 kB – PDF
Dobromila Brichtová
„Altana” zámku v Mikulově – několik zjištění ke stavební historii
804 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovská hradní kaple v listinách 14. století
323 kB – PDF
Jakub Miklína
Zrod Svatého kopečku u Mikulova
814 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Matice břeclavská a první česká měšťanská škola v Břeclavi
1 435 kB – PDF
Daniel Lyčka
Katzelsdorfský zámeček u Valtic
Historie (1817–1957)
1 446 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Osud jedné rodiny ve třech odbojích 20. století
195 kB – PDF
Miroslav Lukáš
Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova
867 kB – PDF
Jitka Matuszková
Obec Hlohovec po prohlášení Lednicko-valtického areálu památkou UNESCO
497 kB – PDF
Jiří Sekereš – Kateřina Pokorná
Konzervování pohřební výbavy z Dietrichteinské hrobky
321 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2011 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 870 kB – PDF
Svatopluk Vrbka
Sto let Muzejního spolku Mikulov
340 kB – PDF
Stanislava Vrbková
RegioM – 20 let existence
340 kB – PDF

2011
Pavel Dedek – Jiří Matuška
Lesák rumělkový – brouk v hledáčku Evropské unie
625 kB – PDF
Jan Juřica
Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček
563 kB – PDF
Milada Rigasová
Průvodce expozicí botaniky v zámecké zahradě v Mikulově
915 kB – PDF
Petr Macháček
Husice liščí (Tadorna tadorna)
194 kB – PDF
Vojtěch Mrlík – Josef Chobot
Včelojed lesní v Milovickém lese (CHKO Pálava)
243 kB – PDF
Jiří Kolařík
Historie a objevování krasových jevů Pavlovských vrchů
2 830 kB – PDF
Balázs Komoróczy – Sandra Sázelová
Příspěvek k výskytu bobra evropského ve středním Podyjí
385 kB – PDF
Petr Kos – Ivo Baroň – Lukáš Kapitán
Předběžný geoarcheologický průzkum jeskyně ve Vrbici
773 kB – PDF
Blanka Vaněčková
Augusta Šebestová – moderní žena 19. století
335 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Arizace židovského majetku v Hustopečích
788 kB – PDF
Šárka Prokešová
ANNO DOMINI 1961 – Zkáza farního kostela sv. Václava v Hustopečích
1 216 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Dietrichsteinská svatba 22. července 1515
695 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů
3 774 kB – PDF
Jiří Sekereš
Analýza omítek kaple Božího hrobu na Svatém kopečku v Mikulově
1 151 kB – PDF
Dana Massowová
Ze synagogy do obřadní síně aneb o prezentaci židovské kultury v Mikulově v sezóně 2011
688 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2010 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 942 kB – PDF
Autoři a tiráž
57 kB – PDF

2010
Obálka RegioM 2010
1 159 kB – PDF
Milan Hluchý – Zdeněk Laštůvka – Zdeněk Pospíšil
Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny
1 029 kB – PDF
Petr Macháček
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
327 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulov v roce 1414
210 kB – PDF
Martin Rothkegel
Knižní kultura moravských novokřtěnců Rukopisy a tisky z knižních fondů huterských bratří v evropských knihovnách
1 544 kB – PDF
Eduard Červený
O starém Prátlsbrunu a tamější české menšinové škole
1 062 kB – PDF
Tomáš Mikulaštík
Rudolf Gajdoš a Zlín
563 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Kostel sv. Anny na barokních vedutách Mikulova
1 174 kB – PDF
Dana Massowová
Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
409 kB – PDF
Milada Rigasová
Novokřtěnci a jejich odkaz v krajině vinařské oblasti na hranici jižní Moravy a Weinviertlu
1 104 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2009 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 041 kB – PDF
Jan Kolář – František Trampota
Mezinárodní archeologický seminář
„Theory and method in archeology of the Neolithic (7th–3rd millennium BC)“ v Regionálním muzeu v Mikulově
563 kB – PDF
Rub obálky
227 kB – PDF
Autoři a tiráž
56 kB – PDF

2009
Obálka RegioM 2009
265 kB – PDF
Petr Macháček
Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně a okolí
222 kB – PDF
Josef Chytil
Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně
300 kB – PDF
Lenka Hamšíková, Aleš Vorel, Jaroslav Maloň, Jana Korbelová, Lenka Válková a Josef Korbel
Jak početné jsou bobří rodiny?
202 kB – PDF
Milada Rigasová
Květinové předzahrádky nejjižnější Moravy a Weinviertlu
1 298 kB – PDF
Miroslav Koudela
Weintridtova knihovna
1 177 kB – PDF
Vendulka Otavská
Pohřební šat Marie Anny Josefy z Dietrichsteina a jeho konzervování
600 kB – PDF
Darja Kocábová, Miroslav Svoboda, Jiří Vrbka
60 let samostatné hudební školy
80 let českého hudebního školství v Mikulově
1 071 kB – PDF
Klára Latzková
Jak to bylo s Maryšou čili Premiérová uvedení Maryši v Praze a v Brně
785 kB – PDF
Petr Dresler
Pohanské výzkumy slaví padesátku
1 576 kB – PDF
Soňa Nezhodová
Benetovo potomstvo: Emma a Bernard – poslední hustopečští Benediktové
560 kB – PDF
Martijn Eickhoff
Historie „ukradeného“ naleziště Assien Bohmers a vykopávky SS-Ahnenerbe v Dolních Věstonicích
327 kB – PDF
Šárka Seifertová
Rekonstrukce slavnostního kroje na hanáckém Slovácku představená na odborném semináři v Hustopečích
503 kB – PDF
Zlatislava Krůzová
Třicet let národopisného souboru Pálava
486 kB – PDF
Ludislava Šuláková
Břeclavan
4 313 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 328 kB – PDF
Kateřina Pokorná
Konzervace mincí z lokality Mikulov-Brněnská
235 kB – PDF
Eduard Červený
Výstava „Dokumenty slávy“ k sedmdesátému výročí úmrtí Alfonse M. Muchy
339 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Dr. Karel Jüttner (16. 2. 1883–2. 12. 1959) zpráva o výstavě
243 kB – PDF
Milada Rigasová
Muzeum venkova v obci Niedersulz
130 kB – PDF
Miroslava Šudomová
Muzeum a škola pod zámeckou střechou – Tajemství římské mince
219 kB – PDF
Autoři a tiráž
51 kB – PDF

2008
Obálka RegioM 2008
595 kB – PDF
Milada Rigasová
Přírodní bohatství v okolí Mikulova
996 kB – PDF
Milada Rigasová
Výskyt včelníku rakouského v ochraném pásmu Přírodní rezervace Zázmoníky
524 kB – PDF
Petr Macháček
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) na jižní Moravě
213 kB – PDF
Jiří Kmet
Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006
349 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský Svatý kopeček a křížová cesta
1 343 kB – PDF
Petr Kos
Středověký loch v Kloboukách-Bohumilicích
637 kB – PDF
Pavel Pokorný
Německé obří sudy - 2. část
349 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Ze starých sbírek mikulovského muzea
127 kB – PDF
Aleš Navrátil
Po stopách „hledačů pokladů“
213 kB – PDF
Jarmila Červená
Piaristé a kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově
1 813 kB – PDF
Darja Kocábová
Nebýt jeho, zámek by snad ještě hořel ...
366 kB – PDF
Eduard Červený
Dr. Karel Jüttner ve vzpomínkách svých studentů
104 kB – PDF
Martin Rothkegel
Nepřátelé-přátelé umění
Obrazoborectví a renesanční sběratelství v mikulovské křtěnecké reformaci (1526-1536)
1 224 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Matěj Trojan - výstava v mikulovském muzeum
403 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2007 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 043 kB – PDF
Ivana Svobodová
Muzeum a škola pod zámeckou střechou
217 kB – PDF

2007
Petr Macháček
Vliv letnění Nesytu v roce 2007 na jarní průtah ptáků
518 kB – PDF
Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek
Výsledky monitoringu biodiverzity denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) vinic a sousedících lesostepních biotopů Chráněné krajinné oblasti Pálava
366 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt přírodně krajinářské úpravy Kozího hrádku v Mikulově
545 kB – PDF
Milada Rigasová
Přírodní rezervace Šibeničník na jižním okraji Mikulova
517 kB – PDF
Jan Vybíral
Lužní lesy v Biosférické rezervaci Dolní morava
581 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václav v proměnách staletí
3 525 kB – PDF
Čeněk Pavlík
Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem
1 849 kB – PDF
Petr Fiala
Genius sine spiritu
Reflexe josefínské doby v rukopisu Norberta Řehoře Korbera o konci kláštera v Louce
1 053 kB – PDF
Pavel Pokorný
Německé obří sudy - 1. část
815 kB – PDF
Šárka Seifertová
Nejstarší evangelické zvony na Moravě
311 kB – PDF
Petr Kos
Podzemní chodba pod kostelem a farou v Zaječí
687 kB – PDF
Petr Kubín
Archeologické výzkumy Regionálního muzea v Mikulově v letech 1995-2005
49 kB – PDF
Dobromila Brichtová, Jan Ivičič
Obnova barokních kašen mikulovského zámku
809 kB – PDF
Horst Wächter
Sala terrena na zámku v Mikulově ve svém hermetické významu
1 189 kB – PDF
Svatopluk Vrbka, Eduard Červený
Kroniky města Mikulova
107 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2006 v Regionálním muzeu v Mikulově
965 kB – PDF
Milada Rigasová
Projekt záchrany a obnovy komponované krajiny Mikulovska-Falkensteinska
325 kB – PDF

2006
Petr Čupa
Biosférická rezervace Dolní Morava
135 kB – PDF
Milada Rigasová
Expozice botaniky v zámecké zahradě v Mikulově
166 kB – PDF
Miroslav Černý
Kačišdorfský háj
57 kB – PDF
Čeněk Pavlík - Ondřej Šedo
Soubor kachlů z obce Bulhary u Mikulova (nálezové okolnosti)
796 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Náchodská kaple loretánského kostela v Mikulově (K dějinám dietrichsteinské hrobky)
92 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (2. část)
308 kB – PDF
Pavel Blattný
Nové poznatky k portrétu Markéty Františky Lobkowicz, rozené Dietrichstein
214 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Markétě Františce, která žila 17 let, 6 měsíců a 12 dní
46 kB – PDF
Eva Drozdová
Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové
210 kB – PDF
Petra Medříková
Portrét Markéty Františky Dietrichstein-Lobkowicz
78 kB – PDF
Vendulka Otavská
Ke konzervování pohřebního roucha Markéty Františky Lobkowiczové
162 kB – PDF
Johannes Pietsch
Význam pohřebního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové pro výzkum památek oděvního umění
236 kB – PDF
Petr Tybitanzl
Poznámky k heraldickému vývodu Václava Popela z Lobkowicz a jeho manželky Markéty Františky rozené hraběnky z Dietrichsteina na Mikulově
92 kB – PDF
Jan Richter
Náhrobky mučedníků na židovském hřbitově v Mikulově
171 kB – PDF
Petr Kubín
Nálezy z doby římské z Mušova-Hradiska ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově
77 kB – PDF
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea - ženský oděv
150 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Historie dokumentace a prezentace židovské kultury v Mikulově
319 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Rok 2005 v Regionálním muzeu v Mikulově
207 kB – PDF

2005
Petr Macháček
Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004
146 kB – PDF
Pavel Pokorný
Nový přírůstek do entomologických sbírek Regionálního muzea v Mikulově
100 kB – PDF
Ivana Valíčková
Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR
156 kB – PDF
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (1. část)
358 kB – PDF
Petr Kubín
Některé dosud nepublikované antické nálezy z archeologické sbírky Regionálního muzea v Mikulově
192 kB – PDF
Čeněk Pavlík - Michal Vitanovský
Tajemný lev
129 kB – PDF
Jaroslav Adam
Ze zápisků rady Karla Brachfelda z panství dietrichsteinského
121 kB – PDF
Jan Horák
Frontové události roku 1945 z pohledu obce Boleradic
339 kB – PDF
Magda Veselská
Židovské ústřední museum pro Moravsko-Slezsko v Mikulově
83 kB – PDF
Emir Caner
Shrnutí Hubmaierových nejvýznamnějších prací
208 kB – PDF
Jan Richter
Max Fleischer
55 kB – PDF
Jaroslav Slezák
Němčičští v první světové válce
136 kB – PDF
Ladislava Šuláková
Jožka Severin
229 kB – PDF
Zlatislava Krůzová - Zdenka Kubíčková
Moravskochorvatská lidová kultura v díle Zdeňky Jelínkové
93 kB – PDF
Zdeňka Jelínková
Lidový tanec moravských Chorvatů na Mikulovsku ve vztahu k sousedním oblastem
167 kB – PDF
Petr Kubín - Jan Richter
Výstava Klíč k určování pokladů v Regionálním muzeu v Mikulově
35 kB – PDF
Evženie Klanicová
Deset let Městského muzea a galerie Břeclav
129 kB – PDF

2004
Petr Kubín
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na Brněnské ulici v Mikulově
1 335 kB – PDF
Milan Hluchý, Milan Švestka, Pavel Vítek
Předběžné výsledky monitoringu denních motýlů vinic CHKO Pálava a přilehlých lesostepních biotopů
255 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Stálá výstava Galerie Dietrichsteinů v Mikulově
233 kB – PDF
Jan Richter
Dokumentace židovského hřbitova v Mikulově
823 kB – PDF
Milada Rigasová
Význam kardinála Dietrichsteina pro rozvoj rozsáhlých urbanistických úprav krajiny mezi Mikulovem, Valticemi a Lednicí
720 kB – PDF
František Janošek
Kolonisté z Vrbice na Žitném ostrově
45 kB – PDF
Pavla Hradilová
Konzervace fragmentů obuvi nalezené při antropologickém průzkumu dietrichsteinské hrobky v Mikulově
350 kB – PDF
Luboš Antonín
Jan Křtitel Karel Dietrichstein-Proskau-Leslie a svobodné zednářství
350 kB – PDF
Dobromila Brichtová
Návštěva císaře Leopolda I. na mikulovském zámku
283 kB – PDF
Jan Horák
Alois Mrštík - autor a knihovník
1 173 kB – PDF
Stanislava Vrbková
Regionální muzeum v Mikulově a zpráva o jeho činnosti v roce 2004
239 kB – PDF
Josef Chytil
Evropská noc pro netopýry
66 kB – PDF
Pavel Pokorný
Obří vinný sud v Mikulově a jeho evropští konkurenti
647 kB – PDF
Zlatislava Krůzová
Pálava tančí a zpíva už 25 let
253 kB – PDF
František Janošek
Jak to bylo, když v roce 1866 přitáhli na Vrbici Prusové
48 kB – PDF
Hana Hrabcová
Vztah mezi školou a veřejností v politickém okrese Hustopeče v letech 1918-1938
232 kB – PDF
Pavel Pokorný
Záchrana mikulovského obřiho sudu
164 kB – PDF
Jiří Vrbka
Významná výročí Základní umělecké školy v Mikulově
73 kB – PDF
Hildegonda M. Rijksenová
„Anne Franková - Odkaz pro součastnost“ a „Příběh terezínských dětí“ - výstavy v Mikulově
150 kB – PDF
Petr Macháček
Zámecký rybník
314 kB – PDF

© Regionální muzeum v Mikulově 2016