logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
výstava archeopark pavlov
Na dně ...

Pavlov - Horní pole: Výzkumy ze dna Novomlýnských nádrží

Tato výstava představuje rozsáhlou polykulturní lokalitu, jež byla zkoumána v 80. letech 20. století v souvislosti s výstavbou vodního díla Nové Mlýny. Kromě archivních fotografií z výzkumů nabízí pohled na pestrou paletu archeologických nálezů od neolitu až po starší dobu železnou. Vystavena bude řada keramických artefaktů i zajímavé předměty kostěné, kamenné a kovové.

Výstava vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, Archeologickým ústavem Akademie věd, Brno a Univerzity Palackého v Olomouci.

20. září 2022
27. listopad 2022

Archeopark Pavlov

akce zámek mikulov
Podzimní přednáškový cyklus

Přednášky proběhnou v Loveckém sále mikulovského zámku,
vždy od 17:00. Vstup volný.

22. 9. 2022

Lovecké kratochvíle na mikulovském panství

přednášející: Mgr. Kristýna Jandová

Lov byl častým a oblíbeným způsobem trávení volného času raně novověké šlechtické společnosti. Ovlivňoval všechny aspekty života, významně zasáhnul i do podoby krajiny panství. Historička Regionálního muzea v Mikulově posluchače obeznámí se způsobem, jakým mikulovští Dietrichsteinové pojímali lov a do jaké míry ovlivnil lov podobu a chod mikulovského panství.

6. 10. 2022

Prostory slavnostní a soukromé ve světle mikulovských barokních inventářů

přednášející: MgA. František Zelinka, DiS.

Soukromé apartmány i společenské sály utvářely podobu interiérů zámeckých sídel. Návaznost jednotlivých místností a jejich funkce byla v druhé polovině 17. století odlišná od současné podoby. V této době byl mikulovský zámek postupně proměňován a vybavován takovým způsobem, aby odpovídal pozici Dietrichsteinů jako příslušníků nejvyšší šlechty podunajské monarchie. Souběžně se zámkem byla budována i zahrada, která na honosné interiéry navazovala.

20. 10. 2022

První mikulovští Dietrichsteinové a slavnostní příležitosti u evropských panovnických dvorů

přednášející: Mgr. Stanislav Luska

Přednáška osvětlí společenský a politický význam rodu Dietrichsteinů, který mikulovský zámek vlastnil 400 let. Díky svým rodovým vazbám a kariéře ve službách Habsburské dynastie se Dietrichsteinové vyprofilovali jako prototyp raně novověké dvorské šlechty se širokými kontakty napříč Evropou. Přednáška se zaměří na pozdně renesanční, manýristickou a raně barokní slavnostní kulturu vybraných evropských dvorů, u nichž se první mikulovští Dietrichsteinové pohybovali. Jako reprezentanti kosmopolitní aristokracie pak byli jedněmi z hlavních protagonistů kulturního transferu, díky kterému byly četné zahraniční vlivy přeneseny do středoevropského prostředí. Pozornost bude rovněž věnována regionálním specifikům jednotlivým prvkům slavnostní kultury a jejich širšímu kulturnímu kontextu.

3. 11. 2022

Oslavy na dietrichsteinském dvoře ve druhé polovině 17. století

přednášející: Mgr. Miroslav Lukáš, Ph.D.

S koncem třicetileté války začal ve šlechtických sídlech znovu ožívat zájem o různé druhy zábav včetně hudebních a divadelních produkcí, které se stávaly součástí oslav narozenin, jmenin, svateb nebo masopustního veselí. To se týkalo také Mikulova. Zde se však i díky úzkým vztahům mezi Dietrichsteiny a habsburskou dynastií odehrálo několik významných událostí, které jihomoravské panství trvale zapsaly do hudební a divadelní historie.

24. 11. 2022

Sfragistika a epigrafika mikulovských Liechtensteinů

přednášející: Mgr. Richard Kubík

Přednáška bude věnována pečetím a náhrobníkům vybraných členů mikulovské větve šlechtického rodu Lichtenštejnů. Posluchače seznámí s naukou o pečetích (sfragistikou) a naukou o nápisech (epigrafikou) – dvěma tradičními disciplínami pomocných věd historických. Hlavní část přednášky bude pojednávat o vývoji pečetí mikulovské větve Lichtenštejnů, poté budou představeny dochované lichtenštejnské náhrobníky na Břeclavsku i s rozborem jejich nápisů.

Zámek Mikulov

výstava Horní synagoga v Mikulově
Sedmero požehnání

Cyklus fotografií Jindřicha Buxbauma zachycuje setkání Židů nejrůznějších směrů u hrobů sedmi významných učenců, rabínů a cadiků, při příležitosti tzv. járcajtů (výročí smrti). Jedno z těchto setkání se každoročně odehrává i na mikulovském židovském hřbitově a Jindřich Buxbaum má již řadu let výjimečnou možnost, pozorovat je skrze objektiv svého fotoaparátu.

Vernisáž výstavy proběhne 16. června 2022 v 18:00
Výstavu zahájí fotograf prof. Jindřich Štreit.

16. červen 2022
27. listopad 2022

Horní synagoga v Mikulově

výstava zámek mikulov
Nadčasový Mucha: Spojení světů

Nadčasový Mucha: Spojení světů je série výstav konaných od května do října roku 2022 ve čtyřech unikátních lokalitách jižní Moravy: Ivančicích, Mikulově, Hrušovanech nad Jevišovkou a Moravském Krumlově. Tento překrásný region je velmi úzce spjat s životem Alfonse Muchy (1860–1939). Byl nejen jeho rodištěm. Stal se i velkou inspirací pro jeho tvorbu a neodmyslitelný umělecký styl art nouveau, jemuž vdechl život a který si později podmanil celý svět. První série tematicky propojených výstav se zaměřuje na Muchu a jeho vliv na pozdější generace umělců od šedesátých let 20. století až po jeho současné následovatele. Jednotlivé lokace veřejnosti představí oficiální repliky Muchových nejpopulárnějších litografií, vytištěných na starožitných tiskařských strojích Voirin postavených v Paříži koncem 19. století. Při jejich tisku byl použit stejný postup, jaký kdysi používal sám umělec. Vystavené litografie jsou doplněny o originální psychedelická a komiksová díla umělců, kteří se Muchovým stylem inspirovali při vlastní tvorbě.

4. květen 2022
27. listopad 2022

zámek Mikulov

zámek mikulov
Zámecká zahrada v Mikulově

Nejnovější prohlídkový okruh pojednává o historii zámecké zahrady v Mikulově. Ta byla nedílnou součástí dietrichsteinského sídla, proto jí jeho majitelé věnovali stejnou pozornost a péči jako v případě zámeckých interiérů. Na informačních panelech instalovaných v zahradě jsou představeny nejnovější poznatky z oblasti historie zahradní architektury, také neméně zajímavé informace o botanické skladbě celého zahradního prostoru. Od června do září je možné navštívit jednu z pravidelně konaných komentovaných prohlídek, které dané téma ještě více přiblíží.

červen–září
výstava zámek mikulov
Keltové pod Pálavou

Doba laténská (5.–1. století př. n. l.) je tradičně spojována s Kelty. Právě tehdy se v kraji pod Pálavou poprvé objevily mince, skleněné náramky či keramické nádoby zhotovované na hrnčířském kruhu. Jak se v době laténské pohřbívalo? Jak vypadal typický obytný dům? Jaké zbraně používali tehdejší válečníci v boji? Odkud se na jižní Moravu dováželo zboží? A žili kolem Pavlovských vrchů skutečně Keltové?

Na tyto otázky odpoví výstava, kterou připravuje Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.

11. květen 2021
27. listopad 2022

zámek Mikulov

Publikace, vydána v rámci stále probíhající stejnojmenné výstavy

Letošní rok na mikulovsku patří nejstarší historii. Výstava, kterou připravilo Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd v Brně představí ty nejstarší kapitoly z historie pálavských kopců.

Na přelomu našeho letopočtu se totiž okolo Pálavy proháněly keltské a germánské kmeny, z jihu se rozpínala Římská říše. A právě do tohoto období výstava vezme své návštěvníky.

Výstavou provádí postava staré Elantie, která postupně představí keltskou společnost, ať už se jedná o náboženství, způsob bydlení, válečnictví nebo třeba řemesla. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní exponáty i zajímavosti z běžného života Keltů v regionu. Rodiny s dětmi jistě ocení interaktivní prvky, kdy si budou moci například vyzkoušet tkaní keltských karetek. Muzeum zároveň připravilo programy pro školy.

K vidění ovšem nebudou pouze sbírkové předměty spojené s Kelty. "Snažili jsme se představit nejen život Keltů pod Pálavou, ale také práci archeologů, kteří často tráví na lokalitách při terénních výzkumech celé dny. Ještě více času však věnují práci v archivech a depozitářích. Díky tomu mohou nálezy zasadit do kontextu, propůjčit jim smysl a význam." říká ředitel muzea Petr Kubín.

GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...
výstava zámek mikulov
Po schodech do comedienhausu

Zámeckou knihovnu na zámku v Mikulově zná každý. Že ale na jejím místě stávalo nejstarší zámecké divadlo na našem území už ví málokdo. Nová výstava přibližuje vznik, podobu a fungování zámeckého divadla v Mikulově, které nechal v první polovině 17. století vybudovat kardinál František Dietrichstein.

Výstava věnovaná historii zámeckého divadla v Mikulově (1632–1719)

sezona 2022