logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
HISTORIE
Odborný pracovník:

Mgr. Tereza Malíková, tel.: 720 078 864, malikova@rmm.cz

Mgr. Miroslav Koudela, tel.: 777 061 296, koudela@rmm.cz

Správce depozitáře historie:

MgA. František Zelinka DiS., tel.: 604 475 821, zelinka@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Pracoviště se zabývá akviziční a dokumentační činností v oborech historie a etnografie, historickým výzkumem v regionu a jeho další prezentací formou výstav a přednášek. Odborný pracovník poskytuje informace badatelům, kteří mají také možnost studia sbírkových předmětů. Ve správě pracoviště je dále zámecká knihovna, která je po předchozí telefonické nebo písemné domluvě též zpřístupňována badatelům ke studijním účelům.

Charakteristika sbírky:

Odborný zájem o studium regionálních dějin souvisí již se založením Muzejního spolku v roce 1913. Tehdy bylo dary i vlastní výzkumnou činností jeho členů vytvořeno jádro dnešních historických sbírek. Mezi zajímavé předměty, získané v tomto období, patří např. orientální předměty-suvenýry z cest. Součástí sbírek se stala také torza zámeckého vybavení, která byla shromážděna z trosek vyhořelého zámku. Po roce 1945 byly sbírky rozšiřovány dalšími dary a především vlastní výzkumnou a akviziční činností. V 60. - 80. letech získalo muzeum několik celkových pozůstalostí a specializovaných etnografických sbírek jako pekařská a ševcovská dílna, obchod. Vlastním sběrem na území obce Mušov, které se dnes nachází pod hladinou vodní nádrže Nové Mlýny, byla vytvořena sbírka zemědělského nářadí a předmětů každodenní potřeby z 2. poloviny 20. století.

V současné době obsahují historicko-etnografické sbírky muzea 14 000 tisíc inventárních položek, které jsou doplňovány dalším nákupem a dary. Historické sbírky tvoří v současnosti obrazový fond (obrazy, grafika, historické fotografie, pohlednice, mapy, plány), fond písemných materiálů, fond historického nábytku, sbírka umělecko-řemeslných předmětů (sklo, porcelán, keramika), kolekce hodin, zbraní, církevní plastiky, orientálního umění, sbírka matematických a fyzikálních přístrojů, kolekce kamenné plastiky a lapidárium. Sbírky etnografické tvoří fondy lidové keramiky a umění, textilu, zemědělského nářadí.

Součástí sbírky je i etnografická sbírka textilu, keramiky a nábytku z Podluží, získaná převodem sbírky zrušeného muzea v Břeclavi. V 70. a 80.letech byla obohacena sběrem v chorvatských vesnicích na Mikulovsku.

ARCHEOLOGIE
Odborný pracovník:

Mgr. František Trampota Ph.D., tel.: 777 061 293, trampota@rmm.cz

Mgr. Kristína Piačková, tel. 725 432 323, piackova@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Náplní pracoviště je především záchranná archeologická činnost, která se soustřeďuje na Mikulov a přilehlé okolí. V rámci odborné práce je sledována problematika osídlení Mikulovska v době římské a středověku. Zvláštní pozornost je věnována vývoji města Mikulova ve středověku a raném novověku. Úspěšně probíhá spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR Brno na prezentaci památek z období paleolitu a doby římské.

Charakteristika sbírky:

Rozsáhlé starší sbírky, včetně materiálů z meziválečného období, uspořádal poprvé dr. Karel Jüttner. Byl tak určen charakter sbírkového fondu, který zahrnuje období od paleolitu až po novověk. V šedesátých až osmdesátých letech byl vytvořen základní okruh sbírkových fondů, vycházející především ze systematických výzkumů zaniklých středověkých vesnic, šlechtických sídel a kostelů, které prováděl prof. PhDr. J. Unger, CSc. V osmdesátých a začátkem devadesátých let přibyly rozsáhlé soubory, získané při výzkumech sídlišť ze starší a střední doby bronzové, jimž věnoval svou pozornost PhDr. J. Peška. Prozkoumal také bohatý královský hrob z doby římské, který byl nalezen v Mušově, a je nejvýznamnější součástí archeologické sbírky. V první polovině devadesátých let doplňovala sbírky PhDr. E. Klanicová. Díky řadě drobných záchranných akcí obohatil sbírky mgr. Ondrej Šedo Ph.D. Celkově je dnes zpracováno více než 22 000 inventárních čísel. Kromě nich jsou samostatně vedené staré sbírkové fondy archeologie muzea v Kloboukách u Brna a v Břeclavi. Archeologické sbírky jsou rozšiřovány také díky předaným souborům z Archeologického ústavu AV ČR Brno a Ústavu archeologické památkové péče Brno.

VINAŘSTVÍ
Odborný pracovník:

Mgr. Josef Šuba, tel: 727 955 992, suba@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Odborný pracovník sleduje a dokumentuje situaci v současném vinařství, vinohradnictví a na trhu s vínem, pídí se po informacích o vinařích, vinařských a obchodních firmách a o pěstitelích révy vinné a snaží se mapovat jejich aktivity. Sleduje a dokumentuje situaci v oblasti šlechtění révy a ve vývoji prostředků na potírání jejich škůdců, všímá si aktivit Svazu vinařů ČR a spolkové činnosti moravských vinařů.

Odborný pracovník buduje databázi jihomoravských lisoven, sklepů a lisů. Nyní jsou zde údaje o cca 300 lisovnách a sklepích a o více než 200 lisech. Jsou zde i informace, které o lisovnách a sklepích nashromáždil v polovině 20. stol. učitel J. Petrák z Kobylí. Odborný pracovník provádí nyní přímo v terénu srovnávací výzkum a pokouší se tyto objekty nalézt a aktualizovat údaje o nich. Přitom získává informace a kontakty, které využívá při vyhledávání dalších předmětů tradičního i moderního vinohradnictví a vinařství. Aktivním sběrem, získáváním darů nebo nákupem obohacuje muzejní sbírku trojrozměrných předmětů a tiskovin, především etiket.

Sbírkotvorná činnost je provázena fotodokumentací. Odborný pracovník vyfotografoval již všechny trojrozměrné sbírkové předměty a na fotodokumentaci sbírkových etiket příležitostně pracuje. Průběžně jsou fotografovány přeměty přímo v terénu (více než 600 exteriérů a interiérů sklepů a lisoven z 20 obcí a cca 100 lisů všech typů), ale také činnosti a akce, týkající se vinohradnictví a vinařství.

Charakteristika sbírky:

Sbírka obsahuje kolem 7 630 sbírkových předmětů, z toho je cca 1 270 ks trojrozměrných, 6 360 ks tiskovin (z toho 5 400 ks etiket) a 150 ks fotografií. Základ sbírky byl vybudován po roce 1960 sběratelskou činností na jižní Moravě a na západním Slovensku.

Sbírku tvoří stavební prvky historických vinných sklepů, vinařské lisy a další tradiční pomůcky vinaře, dřevěné, kovové, keramické i skleněné vinařské nádoby, medaile z vinařských přehlídek, vinohradnické nářadí a pomůcky, zařízení k potírání škůdců révy vinné, apod. Předměty pocházejí především z jižní Moravy, zastoupeno je i západní Slovensko a Čechy. Dále jsou ve sbírce vinařské etikety převážně z moravského a českého regionu, ale i ze zahraničí, fotografie historických vinných sklepů, lisoven a lisů a nejrůznější tiskoviny, týkající se vinařství, vinohradnictví, obchodu s vínem.

Za zmínku stojí např. druhý největší sud ve střední Evropě z roku 1643, kompletní inventář vinného sklepa z poloviny 19. století, historické vinařské lisy všech typů, vinařské nože, nádherně vyřezávané vinné sudy, habánská keramika, velká kolekce vinařských etiket.

Pro výstavní účely je možné zapůjčit sbírkové předměty.

DOKUMENTACE MORAVSKÉHO ŽIDOVSTVÍ
Odborný pracovník:

Mgr. Josef Šuba, tel: 727 955 992, suba@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Pracoviště vzniklé v r. 1998 za pomoci finančního příspěvku FMP Phare se zabývá dokumentací a výzkumem v oblasti moravského židovství. Akviziční činnost se zaměřuje na získávání písemných a obrazových materiálů a trojrozměrných sbírkových předmětů k dějinám Židů na Moravě. Zpracované materiály jsou zpřístupňovány badatelům, sbírkové předměty jsou prezentovány v expozici v mikulovské Horní synagoze na Husově ulici a při sezónních výstavách tamtéž. Součástí náplně aktivit pracoviště je přednášková činnost pro školy i další zájemce a po předchozí domluvě je zajišťována prohlídka bývalé židovské čtvrti, synagogy a židovského hřbitova v Mikulově s výkladem.

Charakteristika sbírky:

V Dokumentačním středisku jsou budovány tyto fondy:

Veškeré výše uvedené prameny jsou dokumentovány prostřednictvím počítačových evidencí.

ZOOLOGIE
Odborný pracovník:

RNDr. Petr Macháček, CSc., tel.: 777 061 297, machacek@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Zoolog se věnuje především ptákům. Trvale monitoruje výskyt vodních ptáků v NPR Lednické rybníky a na Novomlýnských nádržích. V této oblasti úzce spolupracuje s orgány ochrany přírody. Sleduje ptactvo Ptačích oblastí Lednické rybníky, Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny, Pálava a Soutok-Tvrdonicko. Je zapojen do některých celostátních akcí (mezinárodní sčítání vodního ptactva, sčítání hnízdících párů čápa bílého v ČR, mapování hnízdního výskytu ptáků). Dále se intenzivně věnuje fotodokumentaci, spolupracuje se Správou CHKO Pálava, občas uskuteční přednášku či vede exkurzi.

Charakteristika sbírky:

Základ pochází ze zámeckých sbírek - dermoplastické preparáty ptáků (41 ks) a savců (2 ks), rohy muflonů a parohy daňků a jelenů (18 ks), několik koster a lebek savců. Sbírka dermoplastických preparátů je neustále doplňována. V současnosti obsahuje 352 ptáků a 43 savců. V roce 1976 byla založena sbírka ptačích vajec, která má nyní 400 ks. V roce 1975 byla koupena sbírka československých měkkýšů, obsahující 2 680 kusů 187 druhů.

Dále je doplňována sbírka negativů a diapozitivů živočichů (zejména ptáků), rostlin a biotopů. Nyní čítá 19 700 barevných diapozitivů a 16 040 černobílých negativů.

BOTANIKA
Odborný pracovník:

neobsazeno

Charakteristika pracoviště:

Základním úkolem botanika je aktivním sběrem rostlin dokumentovat druhové složení květeny okresu Břeclav. Tato činnost je spojená s floristickým průzkumem, sledováním změn vegetace, aktivním vyhledáváním nových botanicky hodnotných lokalit a s přípravou odborných podkladů pro jejich právní ochranu, fotodokumentací rostlin a biotopů, pořádáním exkurzí, přednášek, s publikační činností, pořádáním výstav, přípravou výukových a propagačních panelů s přírodovědnou tématikou pro veřejnost a školní mládež, s vyřizováním výpůjček do muzejní badatelny a na pracoviště vědeckých ústavů a vysokých škol. Zvýšená pozornost je věnována méně prozkoumanému území bývalého hraničního pásma mezi Novým Přerovem a Valticemi a oblastem Hustopečské pahorkatiny (Kurdějov, Boleradice, Bořetice, Diváky, Krumvíř, Němčičky).

Charakteristika sbírky:

Herbář obsahuje 55 000 herbářových položek, především z Břeclavska a jižní Moravy. Sběry z Čech a Slovenska, asi 10 000 položek, tvoří srovnávací sbírku, významnou pro determinaci vlastními silami. Taxonomicky je herbář rozčleněn do rodů, rody pak do jednotlivých druhů. Herbář je badatelsky přístupný, především pro specialisty z oboru fytotaxonomie, fytogeografie, studenty vysokých škol a instituce ochrany přírody. Od roku 1993 jsou informace o herbářových položkách ukládány do počítačové databáze. Na soupisu světových botanických sbírek (Index herbariorum) je mikulovský herbář zápsán pod zkratkou "MMI".

Vznik botanických sbírek je datován vznikem muzea v roce 1913. Základem jsou dvě kolekce, pocházející z mikulovského gymnázia. Rozsáhlejší z kolekcí je sbírka moravských rostlin (1170 pol.) H. Lause, vesměs vlastních sběrů z jižní Moravy, okolí Olomouce a Jeseníků, převážně z let 1927-1932. Druhá sbírka, starý gymnaziální herbář, je fragmentem srovnávacího herbáře, sestaveného pravděpodobně Botanische Tauschverein Wien po roce 1910. Obsahuje 178 položek z jižní Moravy a Rakouska z 2. pol. 19. století, pocházející od 51 sběratelů, z nichž většina má trvalý význam pro dějiny botanického výzkumu v Čechách a na Moravě (Niessel, Oborny, Czižek, Rauscher, Makowsky ad.). Systematicky je sbírka budována od roku 1980, kdy bylo v muzeu zřízeno stálé místo samostatného botanika. Většina herbářových položek jsou sběry RNDr. Víta Grulicha CSc., z katedry botaniky a geobotaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

Nabídka exkurzí:

ENTOMOLOGIE
Správce depozitáře:

RNDr. Petr Macháček, CSc., tel.: 777 061 297, machacek@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Správce depozitáře provádí údržbu entomologické sbírky, především pravidelně dezinfikuje jednotlivé krabice s brouky a motýly. Každoročně zajišťuje povinnou inventarizaci části sbírkového fondu. Dalším jeho dlouhodobým úkolem je označovat jednotlivé exempláře brouků a motýlů příslušnými evidenčními informacemi.

Charakteristika sbírky:

Sbírka obsahovala k 31. 12. 2010 kolem 142 600 exemplářů hmyzu, z toho bylo cca 112 700 ks brouků, 29 425 ks motýlů a 500 ks ostatních. Entomolog nasbíral kolem 90 800 ks brouků, zakoupil 51 673 ks hmyzu (z toho 21 887 ks brouků, 29 286 ks motýlů, 500 ks ostatních), jako dar získal 139 ks motýlů.
Základ sbírky vznikl drobným nákupem různých skupin hmyzu v roce 1953, od té doby sbírka rostla dalšími nákupy od sběratelů a od roku 1976 do roku 2009 především aktivním sběrem muzejního entomologa. Naprostá většina materiálu pochází z Moravy (motýli) a z Břeclavska a Hodonínska (brouci), jsou zde však i nálezy z Čech a Slovenska, z palearktu nebo odjinud ze světa. Brouci byli zkoumání dlouhodobě, zejména na biotopech, typických pro jižní Moravu, což jsou především stepi a lesostepi, lužní les, slaniska, bažiny a vinice.
Taxonomicky je sbírka motýlů rozčleněna na jednotlivé druhy (cca 3000 druhů), sbírka brouků na čeledi (87 čeledí). Některé čeledi brouků jsou determinovány do druhů (např. Carabidae, Buprestidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Elateridae, Scarabaeidae, Lucanidae, Anthicidae, Bostrychidae).
Sbírka obsahuje doklady výskytu některých vzácných druhů - z motýlů je nejcennější kolekce jasoňů (Parnassidae), z brouků např. Sphodrus leucophthalmus, Calosoma auropunctatum, Carabus clathratus clathratus (Carabidae), Anthaxia olympica, Anthaxia deaurata deaurata, Anthaxia hackeri, Eurythyrea quercus, Aurigena lugubris, Ptosima flavoguttata flavoguttata, Scintillatrix mirifica, Coraebus rubi, Nalanda fulgidicollis, Aphanisticus emarginatus, Cylindromorphus bifrons, Agrilus viridicoerulans ssp. rubi (Buprestidae), Necydalis maior, Aegosoma scabricorne, Morinus funereus, Ergates faber, Akimerus schaefferi, Brachyta interrogationis, Leioderus collari, Purpuricenus kaehleri, Saperda punctata, Semanotur rusticus, Stenhomalus bicolor, Trichoferus pallidus, Calamobius filum (Cerambycidae), Claviger longicollis (Clavigeridae), Cucujus cinnaberinus (Cucijidae), Copris lunaris (Scarabaeidae) a další.

GEOLOGIE
Odborný pracovník:

není

Kontakt na odpovědného pracovníka:

RNDr. Petr Macháček, CSc., tel.: 777 061 297, machacek@rmm.cz

Charakteristika sbírky:

Sbírku vybudoval dr. Jüttner. Obsahuje na 250 vzorků hornin. Mimo dr. Jüttnera nebyl nikdy v muzeu geolog zaměstnán.

PALEONTOLOGIE
Odborný pracovník:

není

Kontakt na odpovědného pracovníka:

RNDr. Petr Macháček, CSc., tel.: 777 061 297, machacek@rmm.cz

Charakteristika sbírky:

Sbírku vybudoval dr. Jüttner. Jedná se asi o 1 300 kusů zbytků, zkamenělin a otisků živočichů. Převažují lastury a ulity druhohorních a třetihorních měkkýšů, početně jsou zastoupeny i kosti a zuby čtvrtohorních savců. Mimo dr. Jüttnera nebyl nikdy v muzeu paleontolog zaměstnán. V roce 1980 byly kosti savců revidovány dr. L. Seitlem.

ODBORNÁ KNIHOVNA
Odborný pracovník:

Lucie Skopová, tel.: 519 309 019, 702 270 679, knihovna@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Vznik odborné knihovny muzea souvisí zřejmě se založením Muzejního spolku v Mikulově v roce 1913. Knihovna byla vedena jako součást muzejních sbírek a jejím základem byly převážně německé publikace z oboru přírodních věd a historie.
V současné době má knihovna přes 25 000 položek. Základní fond je budován dle potřeb odborných pracovišť a zahrnuje tituly od 19. století po současnost.
V knihovně je vybudován jmenný a názvový katalog. Celá knihovna je zpracována v programu TRITIUS. Knihovna je využívána jak pracovníky muzea, tak badateli z jiných institucí či z řad veřejnosti buď formou prezentačního studia nebo výpůjčkami dle směrnic RMM.

Knihovní fond mimo jiné obsahuje:

RegioM
Sborník RMM
(Periodikum)

Knihovna On-line

FOTOARCHIV
Odborný pracovník:

Mgr. Josef Šuba, tel.: 727 955 992, suba@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Fotoarchiv Regionálního muzea obsahuje negativy a náhledové fotografie Mikulova a Břeclavska, pořízené převážně po r. 1969. Fotografie, pořízené před rokem 1945, jsou uložené na pracovišti historie.
Ve fotoarchívu je dokumentován vývoj regionu - volební programy, výstavba obcí, kulturní akce atp., dále archeologické výzkumy, národopis, expoziční činnost muzea, vinařství a vinohradnictví. V současné době se přírůstky do fotoarchívu týkají převážně činnosti muzea a dokumentace Mikulova. Fotoarchív obsahuje přes 50 000 negativů.

KONZERVAČNÍ DÍLNY
Odborný pracovník:

Mgr. Jiří Szekeres, tel.: 607 007 586, sekeres@rmm.cz

Svatoslav Florián, rmm@rmm.cz

Charakteristika pracoviště:

Konzervátor ošetřuje sbírkové předměty dle možností a vybavení pracoviště a dostupnosti potřebného materiálu. Je to proces čištění, dezinfekce a úpravy povrchu konzervací. Provádí také přípravu předmětů pro vystavování (retuše a doplňování chybějících částí), podílí se na repasích expozic a na instalaci výstav.

Používané techniky:

Další aktivitou pracoviště jsou konzultace a rady pro veřejnost.

© Regionální muzeum v Mikulově 2016