logo RMM
English     Deutschland
zámek Mikulov _ otevřeno+vstupné
Horní synagoga v Mikulově _ otevřeno+vstupné
Archeopark Pavlov _ otevřeno+vstupné
Pamatník bratří Mrštíků - Diváky _ otevřeno+vstupné
Vilém Křeček, Josef Šuba
Názvosloví etnografických sbírek IV
Vinohradnictví a vinařství

Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG) spolu s Regionálním muzeem v Mikulově vydala v pořadí již čtvrtý díl Názvosloví etnografických sbírek, věnovaný tentokrát sbírkovým předmětům z oblasti vinohradnictví a vinařství. Cílem tohoto projektu AMG je sjednocení pojmosloví a vytvoření jednotné metody popisu s přesným stanovením třídících znaků a principů měření. Publikace obsahuje 91 hesel, představujících nejrozšířenější předměty, s nimiž vinaři v minulosti i v současnosti pracovali na vinicích a ve vinných sklepech.

Publikaci nabízíme zdarma ke stažení ve formátu PDF.

Text je volně šiřitelný, při zachování pravidel autorského zákona.

Pravěk v ilustracích Pavla Dvorského ...

... je katalog plný nádherných ilustrací vzniklých ve spolupráci s mnoha místními i zahraničními archeology a antropology. Kresby jsou provázeny texty prof. Jiřího Svobody. Katalog vznikl při příležitosti pořádání stejnojmenné výstavy v Archeoparku Pavlov (termín: 30. 4. - 28. 8. 2022).
Vydejte se do minulosti na stránkách jedinečné knihy!

2022 • 64 • 390 Kč •

Knihu lze zakoupit na pokladně Archeopark Pavlov.
Nebo objednat: Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Tradiční vinařství na Moravě

Drobná brožura je věnována tradici a historii vína na jižní Moravě. Vinařství se dotklo veškerých oblastí života zdejších obyvatel. Mělo vliv na vývoj jeho životních a pracovních podmínek, odrazilo se v jeho odborné, kulturní a společenské úrovni i zvycích a obyčejích, zasáhlo do místní architektury, ovlivnilo a formovalo tvářnost zdejší krajiny.
Publikace se pokouší alespoň stručně přiblížit některé z těchto aspektů a zároveň popsat práci vinaře ve vinici i ve sklepě a vše, co se k ní pojí. Všímá si vinařství od jeho prvopočátků a podrobněji přibližuje historický úsek od 16. do 19. století. Text se snaží vysvětlit a ukázat poměry a souvislosti často již dávno zapomenuté, které mohou být pro moderního člověka nejen zajímavé, ale mnohdy i překvapivé a často inspirující.
"Tradiční vinařství na Moravě" je psané formou poznámek v ilustrovaném deníku. Autorem textu je Pavel Pokorný, odborný pracovník Regionálního muzea v Mikulově, a půvabný vzhled školního sešitu se spoustou názorných obrázků publikaci dodal známý brněnský výtvarník Rostislav Pospíšil. Nezaměnitelné ilustrace autora, jehož práce jsou zastoupeny i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku či se s nimi setkáte v brněnském Divadle Husa na provázku, jsou bonusem pro čtenáře, jenž se rozhodne seznámit s horenským právem, zjistit, jak chutná zelený cinyfál a černý šryk či jaká bude úroda, když je "rozpúščka na Vincencína"...

2022 • 94 • 140 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Keltové pod Pálavou

Obrazová publikace si vzala za cíl přiblížit život obyvatel kraje pod Pálavou v 5.–1. století př. n. l. Tradičně je tato epocha spojována s Kelty, kteří se nesmazatelně zapsali také do dějin zdejšího kraje. Prostřednictvím archivních materiálů a krásných fotografií archeologických nálezů nahlédněte do pestrého a rozmanitého světa pálavských Keltů, který zatím čekal, tak trochu ve stínu lovců mamutů, na své znovuobjevení.

Publikace, která byla vydána v rámci stále probíhající stejnojmenné výstavy Regionálního muzea v Mikulově, vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.

Knihu je možno zakoupit na zámecké pokladně v Mikulově nebo na pokladně Archeoparku v Pavlově za zaváděcí cenu 250,- Kč.

2022 • 111 • 250 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Lexikon času minulého – Současnost jihomoravských památek

Publikace dokumentující a přibližující kulturní a přírodní dědictví Jihomoravského kraje se v deseti kapitolách postupně zaměřuje na nejstarší osídlení regionu, památky duchovní i světské, lidovou kulturu, také vinohradnictví a vinařství, památky technické a vojenské, moderní umění a též přírodu a krajinu. V jednotlivých obrazech – tvořených kratšími texty strukturovanými do mozaiky fakt a příběhů, doplněnými bohatým fotografickým materiálem – představuje Jihomoravský kraj v historickém kontextu, jak jej prezentují primárně zdejší paměťové instituce, památkové objekty a galerie, také však i samostatné expozice zřizované spolky či soukromými osobami. Nabízí vhled do souvislostí, které zdejší krajinu, její charakter, obyvatele a jeho tradice utvářely.

Autory textů jsou pracovníci vědeckých a odborných ústavů, rukopisy lektoroval Mgr. Petr Kubín. Autorem většiny fotografií, kterých je v knize bezmála 450, je doc. MgA. Jaroslav Prokop, grafický návrh publikace zpracoval doc. ak. mal. Karel Haloun. Editorkou knihy je Ing. Stanislava Vrbková.

Publikaci vydalo Regionální muzeum v Mikulově ve dvou jazykových verzích – české a německé.

2022 • 295 • 150 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Miroslav Lukáš
Po schodech do Comedienhausu

Zámecké divadlo v Mikulově 1632–1719

Cílem publikace je přiblížit historii zámeckého divadla v Mikulově, nejstaršího divadla tohoto typu postaveného na našem území – jeho vznik, podobu a využívání. Vystavěl jej v severním předhradí svého mikulovského sídla kardinál František Dietrichstein (1570–1636) kolem roku 1632 a svému účelu budova sloužila až do požáru zámku v roce 1719. Na konci dvacátých let 18. století nechal chátrající objekt kníže Walter Xaver Dietrichstein přebudovat na knihovnu.
Pro kardinála, který z Mikulova učinil významné politické a kulturní centrum Moravy, se divadlo stalo důležitou součástí nezbytných aristokratických zábav a vnější reprezentace. Divadlo ostatně bylo v té době v Mikulově všudypřítomné – bylo součástí katolických slavností, školské výuky piaristů na místním gymnáziu a konečně divadelní scenérie, blízké kardinálovu pojetí krásy a vznešenosti, pronikaly i do jeho koncepce budování města a sídelní rezidence. Jako dominující druh umění se tak divadlo na dvoře Dietrichsteinů usadilo na dalších sto let.

2020 • 72 • 125 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Morava 53-88

Katalog Morava 53-88 připravili ke stejnojmenné výstavě kurátoři Blanka a Marek Chocholovi ve spolupráci s etnografem Josefem Šubou a grafikem Janem Havlem. Výstava mapovala dosud nikdy neprezentovanou součást tvorby klasika české fotografie Václava Chocholy, jež zachytila život na Mikulovsku a momenty ze života jeho příbuzných. Moderně, zároveň však jednoduše graficky pojatý katalog obsahuje ty nejzajímavější snímky z Chocholova moravského souboru, jež jsou doplněny krátkými etnografickými či místopisnými postřehy. Fotografie však provázejí především osobní vzpomínky Chocholovy dcery Blanky, která tak dává nahlédnout do intimního prostředí vlastní rodiny prostřednictvím záběrů rodinných a svátečních obyčejů či jen snímků z všedních dní. Díky chronologickému řazení fotografií se před čtenářem současně odehrává vývoj vesnice v průběhu druhé poloviny 20. století, a Chocholův moravský soubor se tak stává unikátním pramenem při etnografickém výzkumu proměn tradičního života na venkově po druhé světové válce.

2019 • 127 • 250 Kč

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Zámek Mikulov

Publikace věnovaná mikulovskému zámku (druhé, rozšířené vydání), nabízí vhled do minulosti i současnosti této významné jihomoravské památky, nepatří však ke klasickým průvodcům po památkovém objektu. Cílem publikace je provést čtenáře či návštěvníka stavebním vývojem a bohatou historií šlechtického sídla, přerušenou požárem na konci druhé světové války, který zničil obytnou část objektu, jižní barokní palác. Severní dochované středověké a barokní stavby a zlomky původní architektury obytného paláce však dovolují vnímat dlouhou historii rezidence, započatou přemyslovským hradem na hranici s Rakouskem. Orientaci ve stavebním vývoji může pomoci ikonografie – veduty a historické plány. Zachovala se také podstatná část obrazárny a zlomky z mobiliáře. Představu o vybavení zámeckých sálů umožňují dochované předměty, zveřejněné nyní v expozici muzea, jehož sídlem se po požáru obnovený zámek stal. Část obsahu publikace je věnována členům rodů, které jméno Mikulova nesly u rodinného jména – Liechtensteinům (do roku 1570) a Dietrichsteinům (do roku 1945). Medailony věnované osobním životům a kariérám majorátních pánů doplňují jejich dochované portréty. Závěr publikace tvoří průvodce stálými výstavami Regionálního muzea. V materiálu je položen důraz na obrazový doprovod textů. Fotografie současného stavu staveb, jejich interiérů, jejich využití muzejními aktivitami a snímky aktuálně renovované zámecké zahrady mají publikaci ukotvit k době vydání.

2016 • 96 • 120 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Zdeněk Horský
Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách

Publikace získala 3. místo v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2011

Jádro sbírky historických vědeckých přístrojů uložených v Regionálním muzeu v Mikulově pochází z piaristického gymnázia v Mikulově, založeného již v roce 1631. Díky sběratelských snahám pedagogů ústavu, motivovaným potřebami školní výuky, byly přístroje matematicko-fyzikálního kabinetu uchovány a díky muzeu lze tuto sbírku, jedinečnou způsobem vzniku, v ucelené podobě obdivovat až do dnešních dnů.
Katalog vědeckých přístrojů z 16. až 19. století byl vydán k výstavě pořádané ke 380. výročí založení mikulovského piaristického gymnázia, prvního vzdělávacího ústavu tohoto řádu mimo domovskou Itálii. Zpracoval jej na konci osmdesátých let uplynulého století náš přední historik astronomie PhDr. Zdeněk Horský, CSc. Katalog měl být vydán ke dvoustému výročí narození Jana Evangelisty Purkyně (1787-1869), nejznámějšího ze studentů mikulovského gymnázia. Nepřízní osudu však k vydání nedošlo a dr. Horský zemřel. Po téměř čtvrt století se podařilo mikulovskému muzeu splatit dluh autorovi.
Sbírka představuje málo známý soubor více než šesti desítek přístrojů matematických a metrologických, geodetických a topografických, nebeských i zemských glóbů a armilárních sfér, bohatou kolekci různých typů slunečních hodin, přístroje mechanické, optické, termofyzikální, elektrické, magnetické a konečně i chemické. Dělení přístrojů do těchto kategorií zvolil Z. Horský podle doporučení Mezinárodní unie pro dějiny a filozofii vědy, při níž pracuje Komise pro vědecké přístroje, jež koordinuje soupis vědeckých přístrojů v mezinárodním měřítku. Publikace mikulovských přístrojů se jistě stane vítanou složkou tohoto celku. Kromě historiků vědy publikaci přivítají také pracovníci muzeí a starožitníci i laičtí obdivovatelé historických předmětů.
Publikace je dvojjazyčná - katalog byl přeložen do angličtiny. Jednotlivé předměty jsou představeny dokonalými fotografiemi Milana Karáska a výpravné provedení knihy je podpořeno vynikajícími doprovodnými diapozitivy Jaroslava Prokopa a rytinami z historických knih ze zámecké knihovny. Do úvodní části knihy přispěli PhDr. Alena Hadravová, CSc., z Kabinetu dějin vědy ÚSD AV ČR a doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., z Astronomického ústavu AV ČR, díky jejichž pomoci mohl katalog vyjít. RNDr. Jiří Grygar, CSc., věnoval osobní vzpomínku autorovi publikace.

2011 • 165 • 250 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Jiří A. Svoboda
Dolní Věstonice – Pavlov

Populárně-vědecká publikace je souhrnem dosavadních poznatků o světoznámém sídelním areálu Dolní Věstonice - Pavlov, jenž proslavil už Karel Absolon svým nálezem Věstonické venuše. Autor zde zpracoval současné poznatky získané během systematických a záchranných výzkumů za posledních devadesát let. Shrnuje význam tohoto areálu v procesu šíření anatomicky moderního člověka (Homo sapiens) do Evropy a zániku posledních neandertálců. Podává přehled jednotlivých nalezišť pod Pálavou, sleduje vývoj tamní krajiny v době ledové a otázky každodenního života lovců mamutů (výživa populace, demografie, sídelní strategie, sídliště a obydlí, suroviny a nástroje, keramika, umění, pohřbívání).
Čtivý text prof. PhDr. Jiřího Svobody, DrSc., jenž je přinejmenším evropskou "špičkou" ve výzkumu starší doby kamenné, fotografie Ing. Martina Frouze, MgA., známého fotografa National Geographic, a dokonalé ilustrace akad. malíře Pavla Dvorského činí z této práce působivou publikaci, "prodejnou" svým obsahem i formou.

Publikace byla vydána též v samostatných verzích v anglickém a německém jazyce.

2010 • 64 • 90 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

RNDr. Petr Macháček, CSc.
Ptáci Lednických rybníků

Lednické rybníky patří k našim nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám. Dokládá to i zařazení této národní přírodní rezervace na Seznam mokřadů mezinárodního významu a vyhlášení Ptačí oblastí. Výskyt ptáků na této lokalitě je zpracován v knize Ptáci Lednických rybníků, kterou vydalo Regionální muzeum v Mikulově v roce 2009. Mimo publikované údaje zde autor shrnul i vlastní záznamy hladinových sčítání, kterých v letech 1973 až 2008 uskutečnil 908. U 53 hojněji se vyskytujících druhů byla jejich početnost zpracována v grafech výskytu v průběhu roku i za celé sledované období. U dalších druhů je uveden stručný souhrn, u ojedinělých výskytů jsou uvedena konkrétní pozorování. Celkem tak byl podchycen výskyt 142 druhů ptáků, kteří jsou buď zcela nebo částečně vázáni na biotopy rybníků, tedy vodu i příbřežní porosty. Protože autor současně ptáky i fotografuje, jsou u značné části zaznamenaných druhů i jejich fotografie. U sedmi druhů jsou místo fotografií kresby P. Dvorského. Pochopitelně jsou zařazeny i snímky snímky rybníků, celkem je v knize 146 fotografií. V lektorované knize o rozsahu 256 stran je uvedena Charakteristika území, Hospodaření na rybnících, Ornitologické výzkumy, Metodika a materiál, Jednotlivé druhy, Dominance a frekvence výskytu, Vliv velikosti rybích obsádek na výskyt ptáků, Závěr, Summary, Literatura.

2009 • 256 • 320 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Miroslav Koudela
Verbo et exemplo

Katalog výstavy VERBO ET EXEMPLO o dějinách kolegiátní kapituly v Mikulově vychází z podoby stejnojmenné expozice, která byla v roce 2006 otevřena v prostorách knížecí oratoře mikulovského kostela sv. Václava a která je dnes umístěna na zámku v Mikulově jako samostatná expozice zdejšího Regionálního muzea. Mikulovská kapitula byla založena z iniciativy tehdejšího olomouckého biskupa a současně majitele mikulovského panství kardinála Františka z Dietrichsteina. Jeho úsilí bylo úspěšně završeno v roce 1625, kdy vznik nové církevní instituce posvětil papež Urban VIII. Zřízením Význačné kolegiátní kapituly sv. Václava v Mikulově se v rámci církevní hierarchie dostal zdejší farní kostel do vybrané společnosti katolických chrámů, které smějí být označovány přídomkem kapitulní. Vždyť až do počátku 17. století existovaly na Moravě takové kostely pouze tři. Že se jedná o instituci velmi exkluzívní, dokládá i skutečnost, že dodnes v rámci moravské církevní provincie existují toliko čtyři kapituly: katedrální kapituly v Olomouci a v Brně a kolegiátní kapituly v Kroměříži a v Mikulově.

2007 • 112

OBJEDNAT NA:
Spolek přátel Mikulova, Ing Marie Leskovjanová, Kostelní nám. 2, 692 01 Mikulov, tel.: 519 512 368, info@ckmerlin.cz • k ceně se připočítá poštovné

Dana Veselská, Stanislava Vrbková
Židé v Mikulově, Jews in Mikulov

Nové vydání publikace přináší přehled o dějinách, památkách, osobnostech, životě a kultuře města, které bylo po dlouhá tři století sídlem zemských rabínů věhlasných jmen (včetně rabi Lőwa) a centrem moravského židovství, městem s romantickými zákoutími ghetta i působivou architekturou synagog. Do záměrně ne příliš rozsáhlého textu však vložily autorky také sdělení pro ty, kteří nevědí o judaismu téměř nic. Dostane se jim základní informace o judaismu v téměř encyklopedické podobě v obecných pasážích, prokládajících dle potřeby hlavní text. Významným nositelem sdělení je zde také obrazový doprovod. Vedle historických fotografií i současných pohledů na židovskou čtvrť jsou tu představeny sbírkové předměty dokumentující život zdejších obyvatel ghetta - předměty patřící Regionálnímu muzeu v Mikulově či někdejšímu mikulovskému Židovskému ústřednímu museu pro Moravskoslezsko, které jsou dnes uloženy v Židovském muzeu v Praze.

Publikace byla vydána též v samostatných verzích v anglickém a německém jazyce.

2004 • 56 • 125 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Jiří Pajer
Novokřtěnské fajánse ze Strachotína

2001 • 176 • 125 Kč •

OBJEDNAT A ZAKOUPIT:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov • 519 309 019 • georgiu@rmm.cz • k ceně se připočítá poštovné

Nabídka výměnných publikací pro odborné knihovny
  • Zdeněk Horský: Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách. Mikulov, 2011, 165 s., barev. il.
  • Jiří A. Svoboda: Dolní Věstonice – Pavlov. Mikulov, 2010, 64 s., barev. il.
  • Petr Macháček: Ptáci Lednických rybníků. Mikulov, 2009, 256 s., barev. il.
  • Gotika severní Itálie - České země a Furlansko ve středověku. Mikulov, 2008, 140 s., barev. il.
  • Chorvaté na Mikulovsku, Mikulov 2007, 40 s.
  • J. Pajer: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. Mikulov, 2001, 175 s.
  • E. Kordiovský: Brána do kraje. (Vlastivědný průvodce obcemi Břeclavska). Mikulov, 1999, 255 s.
  • Dobromila Brichtová: Zámek Mikulov. 2. přepracované vyd. Mikulov 2015, 92 s.
  • Sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM.
© Regionální muzeum v Mikulově 2016