Budoucnost tradice

Výstava Budoucnost tradice zaznamenává aktuální tvorbu pedagogů i studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovní záběr je široký: osciluje od krojových rekonstrukcí opřených o pevné zázemí studia pramenů (Kristýna Petříčková, která je pedagogem ateliéru i tvůrkyně zároveň) po aktuální designerské tendence vysledovatelné u studentských prací. Tradiční ornamentika, materiál nebo technika zde není jen cosi statického, zakonzervovaného, ale tvoří odrazový můstek, jenž jednotlivé autory katapultuje v časoprostoru. Strohé objekty - ať šperky či oděvní tvorba- kladou otázky, nesou poselství přirozené elementární prostoty ozvláštněné dotyky kultury moravského venkova - to vše převedeno do výtvarného jazyka dneška. V kolekci šperků a u tří kolekcí oděvních návrhů je inspirace lidovým oděvem patrná (viz ozvěny vonic- dekorativních odznaků mladých mužů odvedených na vojnu v případě tvorby Jana Černého) v některých případech lokalizovatelná (viz hedvábné modely Lenky Chrobokové čerpající z Jízdy králů ve Vlčnově). Lucia Sládečková vychází z motivů a z barevnosti fajánsové keramiky převedené do oděvu. Šperkařka Sabina Psotková se nechává inspirovat tradicí při výrobě šperků z umělých materiálů, zaměřuje se na netradiční kombinace materiálů (včetně recyklovaných a recyklovatelných) a nové technologické postupy (např. laserovou techniku). Mladí zlínští designéři přistoupili k tradici s odvahou, která ji respektuje, ale nevyzvedává na piedestal. Je to hledání, vizuální vyjádření myšlenkových pochodů, kreativní dialog.

Vernisáž 6. května v 17:00 na zámku v Mikulově
  7. květen 2016
  21. srpen 2016
Tisková zpráva PDF

Prázdne miesta

Výstavní projekt Prázdne miesta Dalibora Krupky a Evy Rehákové spojuje vizuálně odlišné soubory prací zrcadlící osobní historii obou autorů. Krupkovy fotografie se soustředí na detail a světelnou atmosféru prostoru. Intimně laděné černobílé snímky jsou doplněny kresbami z jeho deníku z Iránského vězení. Různoformátové malby Rehákové se zaměřují na současnou vizuální kulturu a módní průmysl, ve kterém v současnosti pracuje. Předlohy prevzaté z módních časopisů či internetových portálů prezentuje v různých myšlenkových a formálních konotacích.
  26. březen 2016
  22. květen 2016

Historie Židů v Čechách a na Moravě

Výstava se postupně chronologicky zaměřuje na jednotlivá historická období – středověk, novověk, období emancipace, předválečné Československo a na holocaust. V druhé části poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie - samosprávu židovských obcí, povolání a hospodářská činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, antisemitismus a diskriminaci Židů v českých zemích.

  26. březen 2016
  12. červen 2016
Tisková zpráva PDF

BOSKOVICKÝ POKLAD
nález mincí z období třicetileté války

Výstava představuje celou dochovanou část pokladu, který byl objeven v roce 2010 na kopci zvaném "Zlatník", v lese mezi obcemi Boskovice a Újezd u Boskovic. Poklad byl ukryt do země ve 40. letech 17. století v souvislosti s válečnými událostmi třicetileté války (1618-1648), kdy byla země drancována vojsky mnoha armád. Depot obsahoval stříbrné mince o celkové hmotnosti přibližně 6 kg, které byly zabaleny do tkaniny, uloženy v keramickém džbánu a uschovány na bezpečné místo pod kamenem.
Nalezený poklad bohužel nezůstal v úplnosti vzhledem k tomu, že nálezce poklad neodevzdal a rozprodal. Policii České republiky se podařilo zachránit džbánek a 2 267 stříbrných mincí o hmotnosti 1.632 g.
Dochovaná část pokladu je složena z různých typů stříbrných mincí, velmi pestré provenience zahrnující množství evropských zemí. Mince rovněž pocházejí z velmi širokého časového období od 2. poloviny 14. století až po 40. léta 17. století.

  8. duben 2016
  11. září 2016

© Regionální muzeum v Mikulově 2008